คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่64/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรากำลัง ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล