คำสั่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(เฉพาะ) ที่ 367/2563 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ที่ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล