หนังสือเวียน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนบริหารและส่วนอำนวยการ ศรชล.

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค /ศรชล.ภาค)

ส่วนปฏิบัติการส่วนจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

หน่วยงานหลักของ ศรชล.

กองทัพเรือ

กรมเจ้าท่า

กรมประมง

กรมประมง

กรมศุลกากร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองบังคับการตำรวจน้ำ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง