เอกสารกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล.

หลักเกณ์ วิธีการ ในการปฏิบัติงาน

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่น ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับอนุกรรมการอื่น ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒
Post by ศรชล.

เอกสารอื่นๆ

วิดิโอและไฟล์ข้อมูลความรู้ที่สำคัญ

ไม่พบข้อมูล