ระเบียบ ว่าด้วยการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริต ซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้อานาจของศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓