ระเบียบคณะกรรมการบริหารศรชล.การรวบรวมข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้