คำสั่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง ระบบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์