คำสั่งนายกรัฐมนตรี​ ที่ ๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง​ การจัดโครง​สร้าง​ การแบ่งส่วน​งาน หน้าที่และอำนาจของส่วนงาน และอัตรา​กำลัง​ ของศูน​ย์​อำนวยการรักษา​ผลประโยชน์​ของชาติทางทะเล​