การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award. : PMQA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ

การควบคุมภายและการตรวจสอบภายในของ ศรชล.

แผนเผชิญเหตุและแผนบริหารความเสี่ยง

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCM)

แผนปฏิบัติราชการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์