วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

แผนปฏิบัติราชการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCM)

แผนเผชิญเหตุและแผนบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายและการตรวจสอบภายในของ ศรชล.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award. : PMQA)

การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน