ส่วนบริหาร

ศรชล.ภาค ๓

ศรชล.ภาค ๒

ศรชล.ภาค ๑

สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.

ส่วนอำนวยการ

ศรชล.ภาค ๓

ศรชล.ภาค ๒

ศรชล.ภาค ๑

สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ศรชล.ภาค ๓

ศรชล.ภาค ๒

ศรชล.ภาค ๑

สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค)

ศรชล.ภาค ๓

ศรชล.ภาค ๒

ศรชล.ภาค ๑

สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.