ส่วนบริหาร

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ส่วนอำนวยการ

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักการฝึกและฝึกอบรม

สำนักนโยบายและแผน

สำนักปลัดบัญชี

สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค)

ศรชล.ภาค ๑

ศรชล.ภาค ๒

ศรชล.ภาค ๓