คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายไตรมาส ประจำปี

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สรุปสถิติเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ

สรุปสถิติการเกิดเหตุภัยคุกคาม 9 ด้าน

สรุปสถิติการช่วยเหลือคนตกน้ำ