การพัฒนาระบบราชการ

ตราสัญลักษณ์/คำขวัญ

ข้อ

หัวข้อ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

URL

01

โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น