การพัฒนาระบบราชการ

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

หัวข้อ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

URL

02

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน