ITA (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2022)

OIT (Open Data Integrity and Transparency Assesment) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่าน URL ที่เชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของเวปไซต์หน่วยงาน ศรชล. ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต