ระเบียบคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล ว่าด้วยการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓