ผู้อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 นำคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 ในการรองรับการยกระดับการทำงาน อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1 และผบ.ทรภ.1 นำคณะตรวจเยี่ยม กองบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 โดยมี พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และผบ.ทรภ.1 ให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนปฏิบัติงาน ศรชล.ภาค 1 และตรวจความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้ กองบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 ณ อาคาร บก.ศรชล.ภาค 1

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ไว้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา และมีผลทำให้ ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ศรชล.

ในการนี้ ศรชล.ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วย โดยการปรับเปลี่ยนอัตราโครงสร้างแบ่งส่วนงาน หน้าที่ ของส่วนงาน และอัตรากำลัง จากศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ เดิม เป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยจัดตั้งอาคารส่วนบัญชาการ ศรชล.ชั่วคราวที่อาคารกรมอู่ทหารเรือธนบุรี ทั้งนี้มีแผนการก่อสร้างอาคารส่วนบัญชาการ ศรชล. อยู่ข้างอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือในพื้นที่วังนันทอุทยาน และส่วนภูมิภาคได้ปรับเปลี่ยนจาก ศรชล.เขต 1-3 เป็น ศรชล.ภาค 1-3 ทั้งนี้ บก.ศรชล.ภาค 1 ได้ปรับปรุงอาคารกองบัญชาการ กองเรือฟริเกตุที่ 2 กองเรือยุทธ เป็นอาคารกองบัญชาการ มีที่ตั้ง ใกล้กับกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป