ศรชล.ภาค ๑

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร
ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่
ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร
ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่
ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่ ศรชล.จว.เพชรบุรี รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานของหน่วย
ผอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือข้อราชการกับ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านความมั่นคงทางทะเล
ศรชล.ภาค 1 บูรณาการ ศรชล.จว.ประจวบคิรีขันธ์ ศรชล.จว.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกเรือประมงอับปางกลางทะเล รอด 5 เสียชีวิต 4

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร
ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่
ศรชล.ภาค 1 ลงพื้นที่ จังหวัดชุมพร แจกแบบสอบถามสร้างกิจกรรมตระหนักรู้ ในงานวันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 มีนาคม ณ เรือหลวงชุมพร ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จว.ชุมพร
ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่
ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่ ศรชล.จว.เพชรบุรี รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานของหน่วย
ผอ.ศรชล.ภาค 1 เข้าหารือข้อราชการกับ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้านความมั่นคงทางทะเล
ศรชล.ภาค 1 บูรณาการ ศรชล.จว.ประจวบคิรีขันธ์ ศรชล.จว.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือลูกเรือประมงอับปางกลางทะเล รอด 5 เสียชีวิต 4

ภารกิจ / โครงสร้างหน่วยงาน

“ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เรียกโดยย่อว่า “ศรชล.”

มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีหน้าที่และอำนาจและรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” หมายความว่า ผลประโยชน์ของประเทศไทยอันพึงได้รับจากกิจกรรมทางทะเล (“กิจกรรมทางทะเล”หมายความว่า การดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตทางทะเลใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การพาณิชยนาวี การประมง การท่องเที่ยว การแสวงประโยชน์จากทรัพยากร ที่ไม่มีชีวิต การวางสายเคเบิลหรือท่อใต้ทะเล การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการสำรวจและวิจัย วิทยาศาสตร์ทางทะเล) หรือประโยชน์อื่นใดในเขตทางทะเล (“เขตทางทะเล”หมายความว่า ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทางทะเลที่ประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตย หรือสิทธิอธิปไตย หรือมีสิทธิหรือเสรีภาพในการใช้หรือจะใช้ หรือมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ระหว่างประเทศหรือตามสนธิสัญญาหรือด้วยประการใด ๆ ได้แก่ น่านน้ำภายใน ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป และทะเลหลวง และให้หมายความรวมถึงเกาะเทียม สิ่งติดตั้ง และสิ่งปลูกสร้างในทะเล รวมทั้งห้วงอากาศเหนือทะเล พื้นดินท้องทะเล ใต้พื้นดินท้องทะเล และพื้นท่ีทางทะเลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร หรือด้านส่ิงแวดล้อม) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดย “นายกรัฐมนตรี”เป็น “ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”เรียกโดยย่อว่า “ผอ.ศรชล.” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน ศรชล. และ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ ศรชล.

โดยมี “ผู้บัญชาการทหารเรือ” เป็น “รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เรียกโดยย่อว่า “รอง ผอ.ศรชล.”

และให้ “เสนาธิการทหารเรือ” เป็น “เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”มีหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการและธุรการ ของ ศรชล.

ผอ.ศรชล.ภาค 1

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม

ผอ. ศรชล. ภาค1
รอง

พลเรือตรี ปพน หาญไพบูลย์

รองผอ. ศรชล. ภาค1
ผอ.สน.ศรชล.ภาค1

พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ

รองผอ. สำนักงานฝ่ายอำนวยการ
รอง ผอ.สำนัก

นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ

รองผอ. สำนักงานฝ่ายอำนวยการ

Knowledge

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

Circular Letter

No data was found

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่พบข้อมูล

สำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่พบข้อมูล

ส่วนบริหารและส่วนอำนวยการ ศรชล.

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค /ศรชล.ภาค)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการส่วนจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

ไม่พบข้อมูล
หน่วยงานหลักของ ศรชล.

กองทัพเรือ

ไม่พบข้อมูล

กรมเจ้าท่า

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมศุลกากร

ไม่พบข้อมูล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไม่พบข้อมูล

กองบังคับการตำรวจน้ำ

ไม่พบข้อมูล

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบข้อมูล

ลิงก์และเอกสารดาวโหลด

No data was found

Contact us

Contact us

เบอร์โทร :

038 439309, 09 5862 0506

ที่อยู่ :

ศรช.ภาค 1 ที่อยู่ 2040 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

อีเมล์ :

[email protected]

2023 June

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1st June
No Events
Events for 2nd June
No Events
Events for 3rd June
No Events
Events for 4th June
No Events
Events for 5th June
No Events
Events for 6th June
No Events
Events for 7th June
No Events
Events for 8th June
No Events
Events for 9th June
No Events
Events for 10th June
No Events
Events for 11th June
No Events
Events for 12th June
No Events
Events for 13th June
No Events
Events for 14th June
No Events
Events for 15th June
No Events
Events for 16th June
No Events
Events for 17th June
No Events
Events for 18th June
No Events
Events for 19th June
No Events
Events for 20th June
No Events
Events for 21st June
No Events
Events for 22nd June
No Events
Events for 23rd June
No Events
Events for 24th June
No Events
Events for 25th June
No Events
Events for 26th June
No Events
Events for 27th June
No Events
Events for 28th June
No Events
Events for 29th June
No Events
Events for 30th June
No Events