หน่วยงานภายใน ศรชล.

ส่วนบริหาร

ส่วนอำนวยการ

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาคและจังหวัด)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง