ต้อนรับที่ปรึกษา MDA คนใหม่ ศรชล.-จัสแมกไทย ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงส์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาด้านการตระหนักรู้เท่าทันภาพสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor) ของคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) โดยมีการแนะนำตัว MDA Advisor...

ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศยก.ศรชล. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. และ พล.ร.ต.ไชยนันต์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 โดยมีภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ One Stop...

ต้อนรับผู้แทน UNODC เยี่ยมชมภารกิจ ศยก.ศรชล. เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 เวลา 12.00 - 16.30 น. น.อ.วิวัฒน์ ภู่พียงใจ รอง หน.กลุ่มจัดโครงการและพัฒนาหลักสูตรกองการฝึกอบรม สกฝ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลระดับโลก (GMCP) จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ ศรชล. จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชม ศยก.ศรชล....

ศรชล. ต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศส พร้อมเยี่ยมชมภารกิจ ศปก.ศรชล.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ LTC. Stefan STEFANCIC ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในการเข้าบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและขีดความสามารถของหน่วยงานให้กับผู้แทน ศรชล. มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล. พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน...

ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุทธการ ศรชล. ย้ำเพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วันนี้ (20 ก.พ.66) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติการ รวมถึงตรวจความพร้อมของกำลังพลและระบบการปฏิบัติการ C2 ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆใน ศรชล. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือเอกชลธิศ นาวานุเคราะห์...

ทำประมงเวอร์ชันใหม่ อัปเดตพิกัดเขตทะเลชายฝั่ง 23 จว.ลดทับซ้อน-ลดจุดเสี่ยง-ลดขัดแย้ง

ศรชล. โดย กรมประมง ได้จัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่งตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในรูปแบบพิกัดองศา ลิปดา ฟิลิปดา (XX° XX' XX") และองศา ลิปดาทศนิยม (XX° XX.XXX') ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวประมงในการกำหนดเส้นทางเดินเรือให้ตรงกับจุดพิกัดที่กำหนดตามกฎกระทรวงฯ พิกัดภูมิศาสตร์ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นรายจังหวัด 23 จว. ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชลบุรี ตรัง ตราด...