การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต งป.65 การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564 การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนและสอบสวน การจัดการความเสี่ยง การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงรายงานการประเมินความเสี่ยง

วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การจัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์วัดม่วงแค65วันสถาปนา ศรชล.ปี 2565 การจัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2564 ขออนุมัติจัดการอบรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนป้องกันการทุจริต ศรชล.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2565 การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 65 ผลการดำเนินงานฯ ต.ค.64 - มี.ค.65 ประจำปี 64 ผลการดำเนินงานฯ ต.ค.63 - มี.ค.64 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปี 65 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขออนุมัติแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล.ประจำปี งป.64ผนวก ก. (นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564)ผนวก ข. (แนวทางการปฏิบัติตามนดยบายการปกิบัติงานของ ศรชล. ประจำปี งป.64) 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 65กองการฝึกอบรม สกฝ.ศรชล.สรุปงานสำคัญที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรพัฒนากำลังพล 65 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 ร่างประมวลจริยธรรม...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ( 6 เดือน ) ประจำปี 65 ต.ค.64 - มี.ค.65 (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 64 ต.ค.63 - มี.ค.64 (ครึ่งปีแรก) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔