ศณชล.ภาค 3 ร่วมบูรณาการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.พลเรือตรีสุชาติ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3) นำกำลังพล ศรชล.ภาค 3 จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย1.หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 32.กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 33.ศรชล.จว.ระนอง4.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ศรชล.ภาค...

ศรชล.ภาค 2 จัดอบรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในหน่วยงาน

ในวันที่ 1 มี.ค.65 พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญารอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำงาน รู้จักการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาในด้านการทำงาน เพื่อนำไปใช้ใน ศรชล.ภาค 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำลังพลใน สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 ศรชล.จว. และ ศคท.จว. ในพื้นที่รับผิดชอบของ...

ศรชล.ภาค 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะ ลดภาวะโลกร้อน”

ในวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 0900 ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล และ ศคท.จังหวัดสตูล จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ทช.7 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) กอ.รมน.จังหวัด ส.ต., สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล, สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล, ด่านตรวจสัตว์ป่าสตูล, องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู, สถานีเรดาร์ตรวจการณ์ทางทะเลเกาะปูยู,...

ศรชล.ภาค 2 จัดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล

ในวันที่ 22 ก.พ.65 พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค.2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการข่าว รู้จักการคิดวิเคราะห์ข่าว การสืบค้นแหล่งข่าว การผลิตข่าว การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการข่าว และการทำ workshop ในการประเมินภัยคุกคาม 9 ด้าน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำลังพลใน สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2...

ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ

ในวันที่ 20 ก.พ.65 ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธาน หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองปัตตานี ประมงจังหวัด เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาปัตตานี...

ศรชล.ภาค ๓ จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ ตชด.สกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ในวันที่ 13 ก.พ.65 นก.สอค.ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ ผบ.นก.สอค. ศรชล.ภาค 3 มอบหมายให้ น.อ.ณัฏฐ์ จรัลกุล เสธ.นก.สอค.ศรชล.ภาค 3 จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ ตชด.เกาะตราครุฑ/ชุดปฏิบัติการ ตชด.บ้านสามแหลม สังกัด ตชด.415 และ ศปชล.ทม.ลาดตระเวนทางน้ำ บริเวณปากคลอง...