สำนักนโยบายและแผน โดย กสท.สนผ.ศรชล. จัดการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยมี พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด เป็นปนะธาน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ สนผ.ศรชล. ขอเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ณ ห้องประชุม ๑ ศรชล. ชั้น ๑ อาคาร ศพด.อร. พื้นที่ ฐท.กท. และประชุมผ่านทางระบบประชุมทางไกล ZOOM โดยมี  พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด  ผช.เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมฯ