ผู้บริหาร ศรชล.ภาค2

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ทรภ.2

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส

ผอ. ศรชล. ภาค2
พลเรือตรี จิรศักดิ์ พู่อนันต์

พลเรือตรี จิรศักดิ์ พู่อนันต์

รองผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค ๒
พล.ร.ต.บำรุง นนทะราช

พลเรือตรี บำรุง นนทะราช

ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ