๒๓ ตุลา ปิยมหาราชรำลึก

วันที่ ๒๓ ตุลาคม หรือ วันปิยมหาราช ของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติ และเหล่าข้าราชการ ศรชล. ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การศึกษา การศาล การแพทย์ การสาธารณสุข การปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ การคลัง การคมนาคม การสาธารณูปโภค ฯลฯ

น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล