เลขาธิการ ศรชล. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า

วันนี้ (28 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะ ได้เข้าพบ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของ ศรชล. และ กรมเจ้าท่า โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของกรมเจ้าท่า รวมทั้งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่า และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่ากับ ศรชล. และ ทร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในทะเลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ ศรชล. พร้อมสนับสนุน กรมเจ้าท่า เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในหลายกรณี เช่น การฝึกบนเรือโดยสาร (Passenger Ship) รวมทั้ง กรมอุทกศาสตร์ สนับสนุนบุคคลการร่วมจัดทำแผนการรับตรวจ IMO นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกรณีเรือสำราญ เช่น สถิตินักท่องเที่ยวบนเรือ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเรือสำราญเข้าจอดตามเมืองท่า เพื่อให้ ศรชล. และ กรมเจ้าท่า สามารถบูรณาการข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป