เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ศรชล.