เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 1/66

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 29 บก.ศรชล.(ชั่วคราว) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน ศยก.ศรชล. สนผ.ศรชล. สกฝ.ศรชล. สปช.ศรชล. สสก.ศรชล. สปก.1-6 ศรชล. กตน.ศรชล. กพบ.ศรชล. และ ศรชล.ภาค 1-3 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ศรชล. และหน่วยยามฝั่งเวียดนาม สรุปผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป (Directorate General Maritime Affairs and Fisheries: DG MARE) ครั้งที่ 6

เลขาธิการ ศรชล. รับทราบรายงานการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO เพื่อเป็นการเร่งรัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ในมิติต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงป.66 การจัดทำรายละเอียดงบประมาณโครงการ ประจำปี งป.67 และความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารของ ศรชล. ที่ ชย.ทร. ดำเนินการแทน เลขาธิการ ศรชล. เน้นย้ำให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลัก

ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุมได้มีการสาธิตการปฐมพยาบาลการช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) รวมกับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ พนักงานราชการ ศรชล. มีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถทำการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ