สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและผลิตแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปี งป​.๖๖ ของ ศรชล.

กองสารนิเทศ สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  รวมทั้งจัดทำแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล. โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  ในระหว่าง ๘ – ๑๐​ มิถุนายน ๒๕๖๕