สัมมนาระดับ 'ผู้บริหาร' ทบทวนบทบาทภารกิจ ศรชล. ในรอบปี 66 ลดอุปสรรค-ตอบโจทย์ประชาชน

ระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.ย.66 สนผ.ศรชล. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล.ที่ผ่านมา ระดับผู้บริหาร ได้รับเกียรติ พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการประชุม พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 ศรชล.ภาค 3 และ สปก.1-6 ศรชล. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ รร.ริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วงสัมมนา สนผ.ศรชล. หารือร่วมกันถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ศรชล. ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ด้านความมั่นคง ภารกิจของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ.2566-2570)

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. กล่าวย้ำว่า การหารือราวมกันของทั้ง 7 ศร จะนำสู่การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของ ศรชล. ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกหน่วยขอให้ช่วยกันวิเคราะห์การปฏิบัติงานในรอบปี 2566 สิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อประชาชน จำเป็นต้องปรับแก้ไข เพราะ ศรชล. ใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณ กำลังพล และห้วงเวลาในการปฏิบัติงานไปจำนวนมาก ต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนา ศรชล.

พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กล่าวว่า ศรชล. ก่อตั้งขึ้นมาก้าวผ่านสู่ปีที่ 5 โดยมีทหารเรือเป็นแกนนำขับเคลื่อนภารกิจที่ยังต้องเซ็ตอัปองค์กรกำลังตั้งไข่ไปด้วยกันทั้งทหารเรือและข้าราชการพลเรือนทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ศรชล. กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ รวมถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภารกิจและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ส่วนหน่วยไหนจะมีความพร้อมสูงสุดในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลเป็นหน้าที่บูรณาการของ ศรชล. ที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างาม

ผู้แทนระดับ น.อ. และเทียบเท่าจาก นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค และ สปก.1-6 อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงอุปสรรค ข้อจำกัด สภาพปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปี 2566 มีการหารือเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างภายใน ศรชล./ศรชล.ภาค/ศรชล.จังหวัด ทบทวนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศรชล. ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

พล.ร.ต.ธรรมนูญ หงษ์กิจ ผอ.สำนักปลัดบัญชี ศรชล. เสนอแนะว่า โครงการ/กิจกรรมของหน่วยขึ้นตรง (นขต.) ศรชล. ต้องขับเคลื่อนใช้หลักการ งานนำ-เงินตาม สิ่งที่ทำไปต้องเป็นผลิตผล (Output) หรือเกิดผลประโยชน์ที่ได้ (Outcome) ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าการดำเนินงาน โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชน

สนผ.ศรชล. จะได้เร่งสรุปผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของกลุ่มงาน/กอง สำนักฯ ใน ศรชล.(ส่วนกลาง)/ศรชล.ภาค/ศรชล.จังหวัด นำเสนอเลขาธิการ ศรชล. เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิงานของ ศรชล. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ รายงานนายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. พิจารณาต่อไป