สนผ.ศรชล. สัมมนาทบทวน 'บทบาท-โครงสร้าง' ยุคเปลี่ยนผ่านผู้นำใหม่ ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลทรงประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 23 – 25 ส.ค.66 สนผ.ศรชล. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล.ที่ผ่านมา โดย พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สนผ.ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 ศรชล.ภาค 3 และ สปก.1-6 ศรชล. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ รร.แกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วงสัมมนา สนผ.ศรชล. หารือร่วมกันถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ศรชล. ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ ด้านความมั่นคง ภารกิจของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ.2566-2570)

ผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค และ สปก.1-6 ได้ชี้แจงถึงอุปสรรค ข้อจำกัด สภาพปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในห้วงปี 2566 มีการหารือเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างภายใน ศรชล./ศรชล.ภาค/ศรชล.จังหวัดทบทวนการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศรชล. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สนผ.ศรชล. จะได้สรุปผลการทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของกลุ่มงาน/กอง สำนักฯ ใน ศรชล.(ส่วนกลาง)/ศรชล.ภาค/ศรชล.จังหวัด นำเสนอเลขาธิการ ศรชล. เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิงานของ ศรชล. พร้อมขับเคลื่อนภารกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับนโยบายนายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล.ท่านใหม่ และเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทางความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน