ศรชล. จัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขวิกฤตของชาติทางทะเล เป็นหลักประกันที่มอบให้กับชาติและประชาชาชน

วันนี้ (2 กันยายน 2565) พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศรชล. กรุณามอบหมายให้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเลขาธิการ ศรชล.ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 ในหัวข้อ

“1.การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล

2.การปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทางทะเล”

โดยมี พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 1

ผู้บริหารจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานหลักทั้ง 7 หน่วยงานใน ศรชล. ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองบังคับการตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมชมการฝึก ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เวลา 10.00 น. เลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาถึงเรือหลวงจักรีนฤเบศร หลังจากนั้นได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและชมการฝึกการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลและการปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction : WMD) สินค้าทางทะเลที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าต้องห้ามตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทางทะเล

เวลา 11.40 น. เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ

“การฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล และการปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD)/สินค้าทางทะเลที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าต้องห้ามตามพันธกรณีระหว่างประเทศ” โดยใช้กำลังหลักของ ศรชล.ภาค 1 ดำเนินการฝึก การฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2565 (Crisis Management Exercise:C-MEX22) เป็นการบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับกำลังทางเรือของหน่วยงานหลักใน ศรชล. โดยมีเรือจากกองทัพเรือ (เรือหลวงจักรีนฤเบศร,เรือหลวงสิมิลัน, เรือหลวงตากใบ) กรมศุลกากร (เรือ ศก.609) กองบังคับการตำรวจน้ำ (เรือ ตรน.631) เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพเรือถึง 3 ลำ (S-70B Sea Hawk,Super Lynx 300 ,S76) ชุดปฏิบัติการพิเศษ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ(มนุษย์กบ,Navy SEAL)พร้อมนำเรือปฏิบัติการพิเศษแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า เรือยางท้องแข็งทางยุทธวิธี (Spicial Operations Craft Rigid Hull Inflatable Boat:SOC RHIB) จำนวน 2 ลำ มาร่วมฝึกด้วย พร้อมด้วยชุดแพทย์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ (Explosive Ordnace Disposal:EOD)จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และชุดตรวจอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานการณ์การฝึกครั้งนี้สมมุติให้เรือหลวงสิมิลัน เป็นเรือสินค้าที่ถูกผู้ก่อการร้ายยึดและลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รัฐบาลมอบหมายให้ศรชล.บูรณาการขีดความสามารถจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางทะเล เพื่อเป็นหลักประกันที่มอบให้กับชาติและประชาชนว่า ศรชล. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในทุกมิติของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

“ศรชล.ทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรัก ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด เพื่อผลประโยชน์ทางทะเลแก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างเต็มเปี่ยม”