ศรชล. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รอง ผอ.ศรชล ได้มอบหมายให้ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

           วันนี้ (5 มกราคม 2565) พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบาย
การยกระดับการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (
IUU Fishing) และการปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารจากหน่วยงานหลักของ ศรชล. และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ  ได้แก่ กรมกรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ  รวมถึง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ

          สำหรับการติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ  ในครั้งนี้มีการติดตามที่สำคัญ คือ  การดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปี งป.65 ที่สำคัญ และเน้นย้ำให้ดำรงความต่อเนื่องในการกำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในส่วนของประเทศไทย จากปีที่ผ่านมาให้ปรับระดับขึ้นจากระดับบัญชี 2 กลุ่มประเทศเฝ้าระวัง (TIER2 WATCH LIST) ต่อไป โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้จะมี ตัวแทนมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) โดยมีพันธกิจหลัก คือ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน การค้ามนุษย์ การทำลายสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม ตลอดจนการต่อต้านการทำประมง IUU
ร่วมสังเกตการณ์การติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ ของ ศรชล. ในครั้งนี้ด้วย

           สำหรับ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายฯอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงาน โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการงานสำคัญดังนี้

           1. การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ศรชล. ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายภาคประมงทะเล และการปราบปรามการค้ามนุษย์

           2. การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

           3. การอำนวยการและประสานงานในการตั้งจุดสกัดคัดกรองทางน้ำตามสั่งการของ ศบค.

           4. การอำนวยการและประสานงานในโครงการรับซื้ออาหารทะเลจากกิจการภาคประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ของ ศรชล.

              ทั้งนี้ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความยั่งยืนของทะเล และการคุ้มครองแรงงานประมงตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป รวมทั้งพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในภาคทะเล โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Hot line หมายเลข 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง