ศรชล.ภาค 1 ร่วมเสวนา “เหลียวหน้าแลหลัง ทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประมงไทย”

ศรชล.ภาค 1 ร่วมเสวนา “เหลียวหน้าแลหลัง ทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประมงไทย”
พลเรือตรีชำนาญ พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1) เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “เสวนาเหลียวหน้าแลหลัง ทางออกวิกฤตการค้ามนุษย์ประเทศไทย” ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยหัวข้อของการเสวนาจะแบ่งออกเป็น การเสวนาปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง โดยตัวแทนชาวประมงในพื้นที่ และการเสวนากฎหมายคนงานประมง จากทะเลสู่ฝั่งเพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้ามนุษย์ เมื่อ 18 ก.ค.65
โดยมีผลลัพธ์ ที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ คือแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ ในการตรวจสอบขบวนการป้องกันการค้ามนุษย์ กระบวนการตรวจสอบและวิธีกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลในการตรวจสอบ การค้ามนุษย์ในแรงงานประมง รวมถึงการนำเสนอมุมมองข้อเท็จจริง ของปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง และแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหาแรงงานประมงไทย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645