ศรชล.​จัดปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. ใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้พร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. รุ่นที่ ๑ และให้ความรู้กับข้าราชการรับโอนมายัง ศรชล. รวมทั้งสิ้น 29 คนโดยมีหน่วยต่าง ๆ ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบงานสารบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรของ ศรชล. รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน ศรชล. ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และสามารถปรับตัวเพื่อบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้

จัดโดยกลุ่มพัฒนาบุคล กองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลา