ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสู่สากล และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผอ.ศรชล. จังหวัด เพชรบุรี เป็นประธานฝึกการอบรม สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมี น.อ.ชลทัย รัตนเรือง รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ศรชล. ,สภ.ชะอำ ,โรงพยาบาลชะอำ ,ฝ่ายปกครอง ,ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,สาธารณสุข และสถานประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอชะอำ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชายหาดหน้าโรงแรม ลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ศรชล.ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ที่มีโอกาสประสบอุบัติเหตุทางน้ำอยู่เสมอ ทั้งนี้ได้เน้นกิจกรรมในสถานการณ์เฉพาะหน้า การเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การโดยสารพาหนะทางทะเล การปฐมพยาบาลกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีการร่วมซักซ้อมบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีการสาธิตอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยทุ่นช่วยชีวิตแบบบังคับด้วยรีโมทของ ศรชล.ภาค 1 สำหรับเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ป้องกันและลดความสูญเสียที่มีผลต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “สร้างการรับรู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล” สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ ยกระดับไปสู่ความเป็นสากล กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี