ศณชล.ภาค 3 ร่วมบูรณาการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือจังหวัดระนอง

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.พลเรือตรีสุชาติ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3) นำกำลังพล ศรชล.ภาค 3 จำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3
2.กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3
3.ศรชล.จว.ระนอง
4.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ศรชล.ภาค 3 จว.ระนอง (ศคท.ฯ)
5.ศูนย์ประสานงานชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมาร์ จว.ระนอง
6.หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451
จว.ระนองและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมสนับสนุนในการฝึกประกอบด้วย
1.เฮลิคอปเตอร์แบบ S 76 bravo
2. เรือ ต.995

เข้าร่วมบูรณาการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือจังหวัดระนองโดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการฝึกซ้อม ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ (ในท่าเทียบเรือ จว.ระนอง) หมู่ 5 บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง การฝึกครั้งนี้เป็นการสมมติสถานการณ์มีการลักลอบขนสินค้า เกิดสารเคมีรั่วไหล การเกิดอัคคีภัย และการค้นหากู้ภัยทางทะเล เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณี หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น โดยบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ท่าเรือระนอง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ทีมแพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร กู้ภัย มูลนิธิระนองสงเคราะห์ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
การฝึกครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 3 ตามกรอบภัยต่อความมั่นคงทางทะเล 9 ด้าน การฝึกเป็นไปด้วยความเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งให้ความร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การฝึกครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์หนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 3 ตามกรอบภัยต่อความมั่นคงทางทะเล 9 ด้าน การฝึกเป็นไปด้วยความเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งให้ความร่วมมือและประสานงานกันเป็นอย่างดีการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย