วันสถาปนา ทสปช. ๔ มีนาคมของทุกปี

ศรชล. ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจ ไทยอาสาป้องกันชาติ หรือ ทสปช.

พวกเขาคือ “ประชาชน” ที่ผนึกกำลังอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงในประเทศ

เทิดทูนสูงสุดพระเกียรติสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

หลอมรวมกายใจไทยทั้งชาติเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจิตสำนึกรักในแผ่นดินไทย