วันที่ 12 เมษายน 'วันป่าชุมชนชายเลนไทย'

วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี
ถือเป็น “วันป่าชุมชนชายเลนไทย” เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ไม่ให้สูญหายไป รวมถึงสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อนำมาพัฒนาให้ป่าชายเลนไทยดำรงอยู่ต่อไป นับได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ในการลดก๊าซเรือนกระจก ชุมชนชายฝั่งจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนเป็นหลัก ที่เป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดต่างๆ เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ ช่วยป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ที่เกื้อกูลต่อพันธุ์สัตว์และพรรณพืช รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เป็นต้น