วันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. ครบรอบปีที่ 4

ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็นหน่วยราชการในรูปแบบเฉพาะมีลักษณะเป็นการบูรณาการการ ปฏิบัติงานจาก 7 หน่วยงานหลัก คือ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง กองบังคับการตํารวจน้ำ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปัจจุบัน ศรชล. นับเป็นหน่วยงานหลักและเป็นกลไกสําคัญของรัฐบาลและรับผิดชอบการดําเนินการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานในการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ในเขตทางทะเลที่มีลักษณะที่หลากหลาย และประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่อื่นตาม หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมายในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร ด้านสิ่งแวดล้อม และต้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภายใต้ภารกิจหลักในการป้องกันภัย 9 ด้าน ของ ศรชล. ประกอบด้วย 1.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 2.การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 3.การทำประมงผิดกฎหมาย 4.การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล 5.การลักลอบขนยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมายและอาวุธสงครามทางทะเล 6.การลักลอบขนส่งสินค้าสองวัตถุประสงค์และอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงทางทะเล 7.การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือทะเล 8.การก่อการร้ายทางทะเล 9.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล และเหตุการณ์อื่นๆ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อํานวยการ ศรชล. ได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในการตราพระราชบัญญัติศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ.2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล.

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”