รอง เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กรุณาเป็นประธานและร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล.

ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. – ๑ ก.ย.๖๖ ศรชล.ส่วนกลาง โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล. และการกำหนดแนวทางการปกิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๖๗” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ ITA และ การบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ในการนี้ ได้รับความกรุณาจาก รอง เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการสัมมนาและร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนจาก ป.ป.ช. และ ก.พ.ร. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น