ผู้แทน ศยก.ศรชล. เข้าร่วมฝึก SEACAT 2023 ที่สิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค.66 ศรชล. ได้จัดส่งนักวิเคราะห์ฯ ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เข้าร่วมการฝึก Southeast Asia Cooperation and Training 2023 (SEACAT 2023) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

การฝึกดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล โดยมีหัวข้อการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX) ประกอบด้วย การฝึกตรวจค้นในทะเล (VBSS) และการฝึกใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAS) การจัดการฝึกภาคสนาม (FTX) ในพื้นที่ จว.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 ภายใต้สถานการณ์การขึ้นตรวจเรือต้องสงสัยบรรทุกอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูง (WMD) และเรือต้องสงสัยลำเลียงบุคคลต่างชาติลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การเข้าร่วมการฝึกของกำลังพล ศรชล.ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระดับพหุภาคี มุ่งเน้นไปที่ความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ศรชล.ในสายตาของนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของ ศรชล. ซึ่งต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่อไปในอนาคต