ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการ ศรชล. รวมถึงกรรมการบริหารจากหน่วยงานหลัก ของ ศรชล. และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่สําคัญ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำอัตรากำลังแทน ศรชล. การจัดทำบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิในการเข้าระบบแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ระหว่างสถาบันทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ ศรชล. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมทั้งร่างหลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล คณะกรรมการบริหาร ศรชล. นับเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน ศรชล. ที่ยกระดับเป็น ศูนย์อํานวยการ ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ มีหน้าที่ พิจารณา ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้คําปรึกษาในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และอํานาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ของ ศรชล.