ถกตอบโจทย์ IUU เพิ่มประสิทธิภาพ 'กำลังพล ศรชล.' ปฏิบัติงานศูนย์ PIPO แก้ประมงผิดกฎหมาย-ค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นประธานพิธีเปิด “การอบรมกำลังพล ศรชล. และ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” โดยมีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมรับการอบรมฯ จาก ศรชล.ส่วนกลาง ศรชล.ภาค 1 – 3 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ และ ศูนย์ PIPO ทั้ง 30 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 81 นาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ 29 – 31 มี.ค.66 ณ รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของตนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำเอาคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก พ.ศ.2566 ฉบับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้รูปแบบการจัดการอบรมฯ คู่ขนานทั้งในลักษณะ On-Site และ On-Line ผ่าน Application ZOOM เพื่อให้กำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานที่ทำงานจริง สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ สนผ.ศรชล. เป็นหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ในมิติด้านองค์บุคคล เป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อรองรับประเด็นข้อห่วงใยจากผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับคณะกรรมาธิการยุโรป (DG MARE) ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งมีกำหนดการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไปในห้วงเดือน มิ.ย.- ส.ค.นี้