ต้อนรับผู้แทน UNODC เยี่ยมชมภารกิจ ศยก.ศรชล. เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 เวลา 12.00 – 16.30 น. น.อ.วิวัฒน์ ภู่พียงใจ รอง หน.กลุ่มจัดโครงการและพัฒนาหลักสูตรกองการฝึกอบรม สกฝ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลระดับโลก (GMCP) จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ ศรชล. จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชม ศยก.ศรชล. และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกัน