การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :
    • สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
    • E-mail : oca@thai-mecc.go.th
    • อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
      72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม