ศรชล.ภาค ๓

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือลูกเรือประมง มีอาการแน่นหน้าอก ห่างเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต 6 ไมล์ทะเล !!
สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ออก เรือประมง (PIPO)
ผอ.ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา
ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือลูกเรือประมง มีอาการแน่นหน้าอก ห่างเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต 6 ไมล์ทะเล !!
สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ออก เรือประมง (PIPO)
ผอ.ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา
ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต

ภารกิจ / โครงสร้างหน่วยงาน

ภารกิจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคและจังหวัดชายทะเล หรือในเขตทางทะเลการแบ่งมอบเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.ศรชล.

การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.ศรชล.

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
-ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนด าเนินการ ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แก้ไข หรือ บรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระท าผิดกฎหมายที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเลภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนด

-วางแผน อ านวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติของ ศรชล.จังหวัด และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

-วางแผน สั่งการ ควบคุม และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มาขึ้นการบังคับบัญชา ในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค

-รับผิดชอบการด าเนินงานของศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ

-สนับสนุน ศรชล.จังหวัด เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.ศรชล.ภาค3 66
10
ผอ.ฝ่าย ศรชล.ภาค 3 66

ศูนย์ความรู้

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หนังสือเวียน

No data was found

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่พบข้อมูล

สำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่พบข้อมูล

ส่วนบริหารและส่วนอำนวยการ ศรชล.

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค /ศรชล.ภาค)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการส่วนจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

ไม่พบข้อมูล
หน่วยงานหลักของ ศรชล.

กองทัพเรือ

ไม่พบข้อมูล

กรมเจ้าท่า

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมศุลกากร

ไม่พบข้อมูล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไม่พบข้อมูล

กองบังคับการตำรวจน้ำ

ไม่พบข้อมูล

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบข้อมูล

ลิงก์และเอกสารดาวโหลด

No data was found

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เบอร์โทร :

02 502 7000

ที่อยู่ :

อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล์ :

thaimecc.info@gmail.com

2023 ธันวาคม

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st ธันวาคม
No Events
Events for 2nd ธันวาคม
No Events
Events for 3rd ธันวาคม
No Events
Events for 4th ธันวาคม
No Events
Events for 5th ธันวาคม
No Events
Events for 6th ธันวาคม
No Events
Events for 7th ธันวาคม
No Events
Events for 8th ธันวาคม
No Events
Events for 9th ธันวาคม
No Events
Events for 10th ธันวาคม
No Events
Events for 11th ธันวาคม
No Events
Events for 12th ธันวาคม
No Events
Events for 13th ธันวาคม
No Events
Events for 14th ธันวาคม
No Events
Events for 15th ธันวาคม
No Events
Events for 16th ธันวาคม
No Events
Events for 17th ธันวาคม
No Events
Events for 18th ธันวาคม
No Events
Events for 19th ธันวาคม
No Events
Events for 20th ธันวาคม
No Events
Events for 21st ธันวาคม
No Events
Events for 22nd ธันวาคม
No Events
Events for 23rd ธันวาคม
No Events
Events for 24th ธันวาคม
No Events
Events for 25th ธันวาคม
No Events
Events for 26th ธันวาคม
No Events
Events for 27th ธันวาคม
No Events
Events for 28th ธันวาคม
No Events
Events for 29th ธันวาคม
No Events
Events for 30th ธันวาคม
No Events
Events for 31st ธันวาคม
No Events