ส่วนบริหารสำนักงานผู้บังคับบัญชาส่วนอำนวยการสำนักบริหารกลางกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักการฝึกและฝึกอบรมสำนักนโยบายและแผนสำนักปลัดบัญชีสำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมายศูนย์ยุทธการ ศรชล.ส่วนปฏิบัติการสำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

ที่ตั้ง : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เลขที่ 72 อาคาร NT บางรัก (อาคารโทรคมนาคม CAT Tower) ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์
ที่ขึ้นด้วย 02
ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
รองเลขาธิการ ศรชล. (1) 58755 0 2502 7005
รองเลขาธิการ ศรชล. (2) 58848 0 2502 7002
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (1) 58744 0 2502 7006
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (2) 58849 0 2502 7003
ห้องรับรอง VIP 58847 0 2502 7001
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าสำนักงาน 58745 0 2502 7004
รองหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา 58746 0 2502 7007
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (1) 58747 0 2502 7008
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (2) 58846 0 2502 7106
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (3) 58850
เจ้าหน้าที่ธุรการ 58749 0 2502 7009
โทรสารธุรการ 58750 0 2502 7010

อีเมล์สำนักงานผู้บังคับบัญชา : ose@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักบริหารกลาง
ผอ. สำนักบริหารกลาง 58761 0 2502 7035
รองผอ. สำนักบริหารกลาง 58762 0 2502 7036
กองบริหารงานบุคคล
ผอ. กองบริหารงานบุคคล 58763 0 2502 7037
หน. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 58832 0 2502 7038
หน. กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ 58766 0 2502 7039
หน. กลุ่มวินัย 58764 0 2502 7040
กองการเงินและพัศดุ
ผอ. กองการเงินและวัสดุ 58767 0 2502 7041
หน. กลุ่มการเงิน 58821 0 2502 7042
หน. กลุ่มงานพัศดุและยานยนต์ 58769 0 2502 7043
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุน และบริการ
หน. กลุ่มสนับสนุนและบริการ 58765 0 2502 7044
ธุรการ 58771 0 2502 7045
Operator/ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ 58833 0 2502 7100

อีเมล์ :

สำนักบริหารกลาง : oca@thai-mecc.go.th

กองบริหารงานบุคคล : hrmd.oca@thai-mecc.go.th

กองการเงินและพัศดุ : fsd.oca@thai-mecc.go.th

กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ : spssd.oca@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน. กลุ่มตรวจสอบภายใน 58752 0 2502 7046
ธุรการกลุ่มตรวจสอบภายใน 58753 0 2502 7047
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 58751 0 2502 7048
ธุรการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 58834 0 2502 7049

อีเมล์

กลุ่มตรวจสอบภายใน : iag@thai-mecc.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : msdg@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักการฝึกและฝึกอบรม
ผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม 58797 0 2502 7050
รองผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม 58800 0 2502 7051
กองการฝึก
ผอ. กองการฝึก 58803 0 2502 7052
หน. กลุ่มการฝึกภายในประเทศ 58801 0 2502 7053
หน. กลุ่มการฝึกต่างประเทศ 58809 0 2502 7054
กองการฝึกอบรม
รองผอ. กองการฝึกและฝึกอบรม 58804 0 2502 7055
หน. กลุ่มจัดการฝึกอบรม 58799 0 2502 7056
หน. กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร 58802 0 2502 7057
หน. กลุ่มมาตราฐานและประเมินผลการฝึก 58835 0 2502 7058
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 58836 0 2502 7059
ธุรการ 58837 0 2502 7060

อีเมล์

สำนักการฝึกและอบรม : oet@thai-mecc.go.th
กองการฝึก : ed.oet@thai-mecc.go.th
กองการฝึกอบรม : td.oet@thai-mecc.go.th
กลุ่มบริหารงานทั่วไป : ag.oet@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักนโยบายและแผน
ผอ. สำนักนโยบายและแผน 58756 0 2502 7061
รองผอ. สำนักนโยบายและแผน 58773 0 2502 7062
ธุรการ สนผ. 58748 0 2502 7063
กองนโยบายและแผน
ผอ. กองนโยบายและแผน 58839 0 2502 7097
ผอ. กองนโยบายและแผน 58840 0 2502 7098
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน 58841 0 2502 7101
ธุรการ กนผ. 58842 0 2502 7102
กองประสานความร่วมมือ
ผอ. กองประสานความร่วมมือ 58754 0 2502 7064
รองผอ. กองประสานความร่วมมือ 58805 0 2502 7065
เจ้าหน้าที่กองประสานความร่วมมือ 58760 0 2502 7066
ธุรการ กปร. 58768 0 2502 7094
กองส่งกำลังบำรุง
ผอ. กองส่งกำลังบำรุง 58775 0 2502 7067
รองผอ. กองส่งกำลังบำรุง 58770 0 2502 7068
เจ้าหน้าที่กองส่งกำลังบำรุง 58776 0 2502 7069
ธุรการ กกบ. 58772 0 2502 7095
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 58807 0 2502 7070
รองผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 58777 0 2502 7071
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 58822 0 2502 7011
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 58778 0 2502 7072
ธุรการ กสท 58774 0 2502 7099
กองสารนิเทศ
ผอ. กองสารนิเทศ 58791 0 2502 7073
รอง ผอ.กองสารนิเทศ 58779 0 2502 7074
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 58780 0 2502 7075
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 58781 0 2502 7076
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 58806 0 2502 7077

อีเมล์

สำนักนโยบายและแผน : opp@thai-mecc.go.th
กองนโยบายและแผน : ppd.opp@thai-mecc.go.th
กองประสานความร่วมมือ : iacd.opp@thai-mecc.go.th
กองส่งกำลังบำรุง : ld.opp@thai-mecc.go.th
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ: citd.opp@thai-mecc.go.th
กองสารนิเทศ : cad.opp@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปลัดบัญชี
ผอ. สำนักปลัดบัญชี 58782 0 2502 7078
รองผอ. สำนักปลัดบัญชี 58843 0 2502 7103
กองแผนและจัดทำงบประมาณ
ผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ 58785 0 2502 7079
รองผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ 58787 0 2502 7080
กองบริหารงบประมาณ
ผอ. กองบริหารงบประมาณ 58793 0 2502 7081
รองผอ. กองบริหารงบประมาณ 58786 0 2502 7082
กองบัญชี
ผอ. กองบัญชี 58844 0 2502 7104
รอง ผอ.กองบัญชี 58845 0 2502 7105
กองตรวจสอบและประเมินผล
ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล 58823 0 2502 7012
รอง ผอ.ตรวจสอบและประเมินผล 58824 0 2502 7013
ธุรการ 1 58784 0 2502 7083
ธุรการ 2 58783 0 2502 7084

อีเมล์

สำนักปลัดบัญชี : oc@thai-mecc.go.th
กองแผนและจัดทำงบประมาณ : pbd.oc@thai-mecc.go.th
กองบริหารงบประมาณ : bmd.oc@thai-mecc.go.th
กองบัญชี : ad.oc@thai-mecc.go.th
กองตรวจสอบและประเมินผล : med.oc@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
ผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย 58792 0 2502 7085
รองผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย 58798 0 2502 7086
กองกฏหมาย
ผอ. กองกฏหมาย 58790 0 2502 7087
เจ้าหน้าที่กฎหมายความมั่นคงทางทะเล 58789 0 2502 7088
กองสอบสวนกลาง
ผอ. กองสอบสวนกลาง 58788 0 2502 7089
รอง ผอ.กองสอบสวนกลาง 58794 0 2502 7090
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง 58838 0 2502 7091
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง 58795 0 2502 7092
ธุรการ 58796 0 2502 7093

อีเมล์

สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย : oiila@thai-mecc.go.th
กองกฎหมาย : lad.oiila@thai-mecc.go.th
กองสอบสวน : ciid.oiila@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
ผอ. ศูนย์ยุทธการ ศรชล. 58823 0 2475 8823
ผอ. กองดูแลระบบ 58822 0 2475 8822
ธุรการ ศยก. (1) 58734 0 2475 8734
ธุรการ ศยก. (2) 58824 0 2475 8824

อีเมล์

ศูนย์ยุทธการ ศรชล : meoc@thai-mecc.go.th
กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์ : smsmd.meoc@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. 58815 0 2502 7014
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล. 58757 0 2502 7015
หน. กลุ่มแผนงาน 58758 0 2502 7016
หน. กลุ่มปฏิบัติการ 58759 0 2502 7017
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58808 0 2502 7018
ธุรการ 1 58814 0 2502 7019
ธุรการ 2 58831 0 2502 7096

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล : ooe1@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe1@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe1@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. 58810 0 2502 7020
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล. 58811 0 2502 7021
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58812 0 2502 7022

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล : ooe2@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe2@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe2@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. 58813 0 2502 7023
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล. 58816 0 2502 7024
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58817 0 2502 7025

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล : ooe3@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe3@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe3@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. 58818 0 2502 7026
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล. 58819 0 2502 7027
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58820 0 2502 7028

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล : ooe4@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe4@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe4@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. 58825 0 2502 7029
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. 58826 0 2502 7030
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58827 0 2502 7031

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล : ooe5@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe5@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe5@thai-mecc.go.th

ตำแหน่ง หมายเลขภายใน 5 ตัว หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. 58828 0 2502 7032
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล. 58829 0 2502 7033
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ 58830 0 2502 7034

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล : ooe6@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe6@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe6@thai-mecc.go.th

ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่

ศรชล.ภาค 1

ศรชล.ภาค 1
rmecc1@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตราด
trt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.จันทบุรี
cti.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระยอง
ryg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชลบุรี
cbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ฉะเชิงเทรา
cco.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสาคร
skn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสงคราม
skm.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรปราการ
spk.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.เพชรบุรี
pbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์     
pkn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชุมพร
cpn.pmecc@thai-mecc.go.th

ศรชล.ภาค 2

ศรชล.ภาค 2
rmecc2@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี
sni.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.นครศรีธรรมราช  
nst.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สงขลา
ska.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ปัตตานี
ptn.pmecc@thai-mecc.go.th

ศรชล.ภาค 3

ศรชล.ภาค 3
rmecc3@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระนอง                     
rng.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.พังงา 
pna.pmecc @thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ภูเก็ต 
pkt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.กระบี่ 
kbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตรัง 
trg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สตูล
stn.pmecc@thai-mecc.go.th