ส่วนบริหารสำนักงานผู้บังคับบัญชาส่วนอำนวยการสำนักบริหารกลางกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักการฝึกและฝึกอบรมสำนักนโยบายและแผนสำนักปลัดบัญชีสำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมายศูนย์ยุทธการ ศรชล.ส่วนปฏิบัติการสำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๓ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๔ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.สำนักปฏิบัติการ ๖ ศรชล.

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์
โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02
ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
รองเลขาธิการ ศรชล. (1)587550 2502 7005
รองเลขาธิการ ศรชล. (2)588480 2502 7002
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (1)587440 2502 7006
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (2)588490 2502 7003
ห้องรับรอง VIP588470 2502 7001
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าสำนักงาน587450 2502 7004
รองหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา587460 2502 7007
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (1)587470 2502 7008
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (2)588460 2502 7106
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (3)58850
เจ้าหน้าที่ธุรการ587490 2502 7009
โทรสารธุรการ587500 2502 7010

อีเมล์สำนักงานผู้บังคับบัญชา : ose@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักบริหารกลาง
ผอ. สำนักบริหารกลาง587610 2502 7035
รองผอ. สำนักบริหารกลาง587620 2502 7036
กองบริหารงานบุคคล
ผอ. กองบริหารงานบุคคล587630 2502 7037
หน. กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง588320 2502 7038
หน. กลุ่มงานข้อมูลบุคคลและสวัสดิการ587660 2502 7039
หน. กลุ่มวินัย587640 2502 7040
กองการเงินและพัศดุ
ผอ. กองการเงินและวัสดุ587670 2502 7041
หน. กลุ่มการเงิน588210 2502 7042
หน. กลุ่มงานพัศดุและยานยนต์587690 2502 7043
กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุน และบริการ
หน. กลุ่มสนับสนุนและบริการ587650 2502 7044
ธุรการ587710 2502 7045
Operator/ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์588330 2502 7100

อีเมล์ :

สำนักบริหารกลาง : oca@thai-mecc.go.th

กองบริหารงานบุคคล : hrmd.oca@thai-mecc.go.th

กองการเงินและพัศดุ : fsd.oca@thai-mecc.go.th

กองรักษาความปลอดภัยพิธีการสนับสนุนและบริการ : spssd.oca@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน. กลุ่มตรวจสอบภายใน587520 2502 7046
ธุรการกลุ่มตรวจสอบภายใน587530 2502 7047
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร587510 2502 7048
ธุรการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร588340 2502 7049

อีเมล์

กลุ่มตรวจสอบภายใน : iag@thai-mecc.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : msdg@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักการฝึกและฝึกอบรม
ผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม587970 2502 7050
รองผอ. สำนักการฝึกและฝึกอบรม588000 2502 7051
กองการฝึก
ผอ. กองการฝึก588030 2502 7052
หน. กลุ่มการฝึกภายในประเทศ588010 2502 7053
หน. กลุ่มการฝึกต่างประเทศ588090 2502 7054
กองการฝึกอบรม
รองผอ. กองการฝึกและฝึกอบรม588040 2502 7055
หน. กลุ่มจัดการฝึกอบรม587990 2502 7056
หน. กลุ่มจัดทำโครงการและพัฒนาหลักสูตร588020 2502 7057
หน. กลุ่มมาตราฐานและประเมินผลการฝึก588350 2502 7058
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน. กลุ่มบริหารงานทั่วไป588360 2502 7059
ธุรการ588370 2502 7060

อีเมล์

สำนักการฝึกและอบรม : oet@thai-mecc.go.th
กองการฝึก : ed.oet@thai-mecc.go.th
กองการฝึกอบรม : td.oet@thai-mecc.go.th
กลุ่มบริหารงานทั่วไป : ag.oet@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักนโยบายและแผน
ผอ. สำนักนโยบายและแผน587560 2502 7061
รองผอ. สำนักนโยบายและแผน587730 2502 7062
ธุรการ สนผ.587480 2502 7063
กองนโยบายและแผน
ผอ. กองนโยบายและแผน588390 2502 7097
ผอ. กองนโยบายและแผน588400 2502 7098
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน588410 2502 7101
ธุรการ กนผ.588420 2502 7102
กองประสานความร่วมมือ
ผอ. กองประสานความร่วมมือ587540 2502 7064
รองผอ. กองประสานความร่วมมือ588050 2502 7065
เจ้าหน้าที่กองประสานความร่วมมือ587600 2502 7066
ธุรการ กปร.587680 2502 7094
กองส่งกำลังบำรุง
ผอ. กองส่งกำลังบำรุง587750 2502 7067
รองผอ. กองส่งกำลังบำรุง587700 2502 7068
เจ้าหน้าที่กองส่งกำลังบำรุง587760 2502 7069
ธุรการ กกบ.587720 2502 7095
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ588070 2502 7070
รองผอ. กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ587770 2502 7071
เจ้าหน้าที่สื่อสาร588220 2502 7011
เจ้าหน้าที่สื่อสาร587780 2502 7072
ธุรการ กสท587740 2502 7099
กองสารนิเทศ
ผอ. กองสารนิเทศ587910 2502 7073
รอง ผอ.กองสารนิเทศ587790 2502 7074
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ587800 2502 7075
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน587810 2502 7076
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน588060 2502 7077

อีเมล์

สำนักนโยบายและแผน : opp@thai-mecc.go.th
กองนโยบายและแผน : ppd.opp@thai-mecc.go.th
กองประสานความร่วมมือ : iacd.opp@thai-mecc.go.th
กองส่งกำลังบำรุง : ld.opp@thai-mecc.go.th
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ: citd.opp@thai-mecc.go.th
กองสารนิเทศ : cad.opp@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปลัดบัญชี
ผอ. สำนักปลัดบัญชี587820 2502 7078
รองผอ. สำนักปลัดบัญชี588430 2502 7103
กองแผนและจัดทำงบประมาณ
ผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ587850 2502 7079
รองผอ. กองแผนและจัดทำงบประมาณ587870 2502 7080
กองบริหารงบประมาณ
ผอ. กองบริหารงบประมาณ587930 2502 7081
รองผอ. กองบริหารงบประมาณ587860 2502 7082
กองบัญชี
ผอ. กองบัญชี588440 2502 7104
รอง ผอ.กองบัญชี588450 2502 7105
กองตรวจสอบและประเมินผล
ผอ.กองตรวจสอบและประเมินผล588230 2502 7012
รอง ผอ.ตรวจสอบและประเมินผล588240 2502 7013
ธุรการ 1587840 2502 7083
ธุรการ 2587830 2502 7084

อีเมล์

สำนักปลัดบัญชี : oc@thai-mecc.go.th
กองแผนและจัดทำงบประมาณ : pbd.oc@thai-mecc.go.th
กองบริหารงบประมาณ : bmd.oc@thai-mecc.go.th
กองบัญชี : ad.oc@thai-mecc.go.th
กองตรวจสอบและประเมินผล : med.oc@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
ผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย587920 2502 7085
รองผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย587980 2502 7086
กองกฏหมาย
ผอ. กองกฏหมาย587900 2502 7087
เจ้าหน้าที่กฎหมายความมั่นคงทางทะเล587890 2502 7088
กองสอบสวนกลาง
ผอ. กองสอบสวนกลาง587880 2502 7089
รอง ผอ.กองสอบสวนกลาง587940 2502 7090
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง588380 2502 7091
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง587950 2502 7092
ธุรการ587960 2502 7093

อีเมล์

สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย : oiila@thai-mecc.go.th
กองกฎหมาย : lad.oiila@thai-mecc.go.th
กองสอบสวน : ciid.oiila@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
ผอ. ศูนย์ยุทธการ ศรชล.588230 2475 8823
ผอ. กองดูแลระบบ588220 2475 8822
ธุรการ ศยก. (1)587340 2475 8734
ธุรการ ศยก. (2)588240 2475 8824

อีเมล์

ศูนย์ยุทธการ ศรชล : meoc@thai-mecc.go.th
กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์ : smsmd.meoc@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.588150 2502 7014
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.587570 2502 7015
หน. กลุ่มแผนงาน587580 2502 7016
หน. กลุ่มปฏิบัติการ587590 2502 7017
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588080 2502 7018
ธุรการ 1588140 2502 7019
ธุรการ 2588310 2502 7096

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล : ooe1@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe1@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe1@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.588100 2502 7020
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล.588110 2502 7021
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588120 2502 7022

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 2 ศรชล : ooe2@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe2@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe2@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.588130 2502 7023
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล.588160 2502 7024
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588170 2502 7025

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 3 ศรชล : ooe3@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe3@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe3@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.588180 2502 7026
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล.588190 2502 7027
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588200 2502 7028

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 4 ศรชล : ooe4@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe4@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe4@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.588250 2502 7029
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.588260 2502 7030
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588270 2502 7031

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล : ooe5@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe5@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe5@thai-mecc.go.th

ตำแหน่งหมายเลขภายใน 5 ตัวหมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.588280 2502 7032
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล.588290 2502 7033
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ588300 2502 7034

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 6 ศรชล : ooe6@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนงาน : opg.ooe6@thai-mecc.go.th
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : oeg.ooe6@thai-mecc.go.th

ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่

ศรชล.ภาค 1

ศรชล.ภาค 1
rmecc1@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตราด
trt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.จันทบุรี
cti.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระยอง
ryg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชลบุรี
cbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ฉะเชิงเทรา
cco.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสาคร
skn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรสงคราม
skm.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สมุทรปราการ
spk.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.เพชรบุรี
pbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์     
pkn.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ชุมพร
cpn.pmecc@thai-mecc.go.th

ศรชล.ภาค 2

ศรชล.ภาค 2
rmecc2@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี
sni.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.นครศรีธรรมราช  
nst.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สงขลา
ska.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ปัตตานี
ptn.pmecc@thai-mecc.go.th

ศรชล.ภาค 3

ศรชล.ภาค 3
rmecc3@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ระนอง                     
rng.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.พังงา 
pna.pmecc @thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ภูเก็ต 
pkt.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.กระบี่ 
kbi.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.ตรัง 
trg.pmecc@thai-mecc.go.th
ศรชล.จว.สตูล
stn.pmecc@thai-mecc.go.th