ศยก.ศรชล. จัดการฝึกอบรมข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ยุทธการ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์บุคคลในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในระหว่าง 1 - 4 ส.ค.65 ศยก.ศรชล. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม โดยมี พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล. และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล.

พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล. ภาค ๓

ในวันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๕)  พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล.ภาค ๓ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ ศยก.ศรชล. และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ภูเก็ต โดยมี พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ ณ ห้องรับรอง ทรภ.๓   เวลา ๑๓.๐๐ น....