ศคท.จว.นราธิวาาส บูรณาการร่วมกับด่านตรวจประมงนราธิวาส คัดกรอง COVID 19 และการทำประมงผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่

ในวันที่ 27 ต.ค.65  ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ ด่านตรวจประมงนราธิวาส ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับลูกเรือประมงแจ้งเข้า – ออก จำนวน 2 ลำ  ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสและท่าเทียบเรือหะยีมะตาบา  ผลการตรวจคัดกรองไม่พบลูกเรือที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่พบการทำประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานและยาเสพติดผิดกฎหมาย #ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2