ศยก.ศรชล. จัดการฝึกอบรมข้าราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ยุทธการ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์บุคคลในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในระหว่าง 1 - 4 ส.ค.65 ศยก.ศรชล. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม โดยมี พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล. และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ ศยก.ศรชล.

พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ. ศรชล.ภาค ๓ ตรวจการฝึก CPX ของกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ กระตุ้นความสนใจ ในการฝึก และให้คำแนะนำกำลังพล เพื่อให้การฝึกการปฏิบัติการร่วม ศรชล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ศรชล.ภาค ๓ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  ณ ที่ตั้งปกติ ในช่วง ๒๗ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๖๕ และ ๔ - ๘ ก.ค.๖๕โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึก ดังนี้ เพื่อทดสอบแนวความคิดในการอำนวยการ ประสานงาน...

ศรชล. ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในวันนี้ (28 มิ.ย.65) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ณ อาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ชั้น 30 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครโดย สกฝ.ศรชล. จะทำการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน โอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. เป็นจำนวน 4 วัน (28...

สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดการฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 65 เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.ได้จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕” ณ โรงแรงมไอโซ่ นอร์ธ พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๖ -...

ศรชล.​จัดปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. ใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้พร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือน ศรชล. รุ่นที่ ๑ และให้ความรู้กับข้าราชการรับโอนมายัง ศรชล. รวมทั้งสิ้น 29 คนโดยมีหน่วยต่าง ๆ ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบงานสารบรรณ...

ศรชล. ฝึกเตรียมความพร้อมการขจัดคราบน้ำมัน เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในทะเล

ศรชล ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) และการทำ Workshop เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และกระบวนการในการขจัดคราบน้ำมันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการตรวจสอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง ระบบการทำงาน ตลอดจนการตกลงใจ/สั่งการของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกลไกและอำนาจในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 11...